KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA KABUL BEYANI

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Veri koruma, Involatus Havacılık Danışmanlık Ltd. Şti yönetimi için son derece önemlidir. Genel olarak, Involatus Havacılık web sitesinin kullanımı, herhangi bir kişisel veri girilmeden de mümkündür. Eğer bir kişi, web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerini girmesi zorunludur. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa bu işlem için veri sahibinin onayını alırız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan KVKK kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, Kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti. gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti’ nin yolcularına sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK’ nın ilgili maddede ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ; İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; çalışanlarına veya görevlilerine, kanunen yetkili otoritelere, tüm yurtiçi ve yurtdışı hizmet sağlayıcılar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti’ nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK ‘nın ilgili madde ve mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Finansal, yasal ve muhasebesel amaçlı veriler fesih veya silinmeden etkilenmez), hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK’ da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Involatus Havacılık Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’nı ve Aydınlatma Beyanı’ nı okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum

1- Tanımlar

Involatus Havacılık Danışmanlık Ltd. Şti’in Veri Koruma Beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) tanzimi, Avrupa kılavuz ve düzenleme sağlayıcısı tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız gerek kamu adına gerekse müşterilerimiz ve iş ortaklarımız adına, okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla, önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a)
Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye (bundan sonra "ilgili kişi" olarak adlandırılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir. Tanımlanabilir kişi olarak gerçek bir birey kabul edilir; ki bu kişi doğrudan veya dolaylı olarak, bir isim, bir kimlik numarası, konum verileri, online tanımlar ya da bir veya daha fazla belirleyici özellik atayarak, fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir özellikte olabilir.

b)
İlgili Kişi,

İlgili kişi, kişisel verileri denetlemekten sorumlu olan şahıs tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.

c)
İşlemek

İşlemek tanımı, otomatik süreçlerin yardımı ile veya bu işlemlerin yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya kişisel verilerle bağlantılı bir dizi işlem olarak tarif edilebilir; ki bunlar kaldırma, kavrama, organize etme, düzenleme, depolama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, aktarma, dağıtım veya başka herhangi bir sunma şekli, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha etme olarak açıklanabilir.

d)
İşlemin Kısıtlanması

İşlemin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e)
Profil Oluşturma

Profil oluşturma, gerçek bir kişi ile ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek amacıyla, kişisel verilerin her şekilde otomatik olarak işlenmesidir, ki özellikle, gerçek kişinin iş performansı, ekonomik durumu, sağlık bilgileri, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranış biçimi, oturduğu yer veya yer değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek amaçlı, verilerin kullanılması gerçeğinden oluşur.

f)
Verinin anonimleştirilmesi / Takma isim verilmesi

Kişisel verilerin, ek bilgi kullanılmadan, artık belirli bir veri konusu kişiye atanamayacak şekilde ve bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye atanmasını engelleyen teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, işlenmesidir.

g)
Sorumlu Kişi Veya İşlem Sorumlusu

İşlemden sorumlu veya sorumlu kişi, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya diğer bir organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları birlik yasası veya üye devletlerin kanunları tarafından belirtilirse, işlem sorumlusu tarafından isimlendirilmesi için belirli kriterler birlik yasasına veya üye devletlerin yasalarına göre sağlanabilir.

h)
İşlemci

İşlemci, kişisel verileri İşlem Sorumlusunun direktifiyle işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya başka bir organdır.

İ)
Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya başka bir organdır. Ancak, Birlik yasası veya Üye Devletlerin yasası kapsamındaki belirli bir soruşturma yetkisinin bir parçası olarak kişisel verileri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.

j)
Üçüncü Taraf

Üçüncü taraf, ilgili kişi, denetleyici, işlem sorumlusu ve kişisel verileri denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında işleme yetkisi olan kişiler haricindeki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya başka bir kurumdur.

k)
Onay

Onay, belirli bir vaka için ilgili kişi tarafından gönüllü olarak verilen iradenin bilinçli ve alenen bariz bir şekilde, bir beyan veya başkaca açık doğrulama eylemi şeklinde, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiklerini belirttiği herhangi bir ifadedir.

2- Mesul olan İşlem Sorumlusunun İsim ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği maksadıyla, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve başkaca veri koruma niteliğindeki hükümler için sorumlu olan birim şudur:

Involatus Havacılık Turizm Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti

Çağlayan Mah. 2008 Sok. No. 8 TR-07230 Muratpaşa / Antalya

Tel: +90 (0)242 324 29 26

Tel: +90 (0)242 324 29 28

icc-ayt@involatus.com

www.involatus.com.tr


Herhangi bir veri sahibi, veri koruma ile ilgili soru ve önerileriniz için, her zaman doğrudan ilgili birim ile iletişime geçebilir.

3- Çerezler

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti’ nin web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir İnternet tarayıcısı aracılığıyla, bir bilgisayar sisteminde saklanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti , çerez kullanımıyla bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan, daha fazla kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Çerezler, web sitemizdeki bilgileri ve teklifleri kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize etmek amacıyla kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlamaktadır.

Bu tekrar tanıma özelliğinin amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerezler sayesinde gerçekleştirilir.

Başka bir örnek ise, online mağazadaki alışveriş sepeti çerezleridir. Online mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine çerezler sayesinde, yerleştirdiği unsurları hatırlar. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin kullanılmasını her zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin kullanımını kalıcı olarak engelleyebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarakta, her zaman silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakacak olursa, belirli koşullar altında web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamaz.

4- Kişisel verilerin Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Kişisel veriler bize gönüllü olarak sağlanacak olursa, örneğin, bir kaydın parçası olarak, formları doldurarak, e-posta göndererek veya hepsinden önemlisi uçuş rezervasyonu yaparak, toplanır. Çalışanlarımız kişisel verilerle ilgili gizliliği korumakla yükümlüdür. Adresler üçüncü taraflara satılamaz. Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti (INV), yalnızca online platformda toplanan kişisel verileri, sadece sözleşmeye dayalı bir ilişkinin içeriği veya değişikliği için kullanmaktadır. E-posta bültenimizi sipariş ettiyseniz, verileriniz toplanacak, işlenecek ve gönderilmek üzere kullanılacaktır. Verileriniz, itirazınız etmediyseniz eğer, kendi rızanızla veya bir takma ad kullanılarak, yalnızca reklamcılık, pazar araştırması veya ihtiyaç temelli tasarım için kullanılacaktır. Bir uçuş rezervasyonu ile ilgili olarak bize sağladığınız kişisel veriler (isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi vb. ve kredi kartı numarası veya banka bilgileri gibi ödemeyle ilgili veriler) INV tarafından, sözleşme kapsamında, uçuş ve ilgili hizmetlerin satışı, aracılığı ve icrası amacıyla toplanır, işlenir ve kullanır. Lakin gerekli ve yasal olarak izin verilen hallerde, verileriniz üçüncü taraflara (örneğin organizatör, havayolu, seyahat sigortası) iletilecektir. Tüm havayolları, Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Hizmetine giren ve Amerika Birleşik Devletleri'ne giden tüm yolcular için uçuş ve rezervasyon bilgilerini yasal olarak bildirmek zorundadır. Güvenlik nedeniyle, bu veriler gizli olarak kullanılır ve işlenir.

Rezervasyonlarınızı veya diğer siparişlerinizi yerine getirmek amacıyla veya yasal olarak bunu yapmak zorunda kaldığımız için üçüncü taraflara veri aktarmamız gerekirse, bu, kısmen karşılaştırılabilir veri koruma düzenlemelerinin uygulanmadığı Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki verileri kapsamadığındandır.

Kişisel ve ödemeyle ilgili tüm verileri kesinlikle gizli tuttuğumuzu garanti edebiliriz. INV, Involatus hizmetlerinin ve kampanyalarının kaydı ve kullanımı sırasında (örn. Rezervasyon, bülten aboneliği, yarışmalar) toplanan, işlenen ve saklanan verileri yalnızca kendi müşteri hizmeti amaçları için ve INV 'nin katılımı ile yapılan sözleşmeleri işleme amacıyla kullanmayı taahhüt eder. “Kendi” amaçları ibaresi, müşteri hizmetlerinin işleyişini belirtir; mesela uçuşun seyri ve sözleşme hakkında diğer bilgiler ya da örneğin web sitemizde önemli değişikliklerin bildirilmesi gibi amaçlar kastedilmektedir. Dahası, bu, aşağıdakiler gibi müşteri bilgilerini içerir: İlginç teklifler, seyahatle ilgili ürünler ve hizmetler hakkında bilgi gibi.

E-posta bilgi hizmetimize kaydolduğunuzda bize vermiş olduğunuz bilgiler, yalnızca INV hakkındaki bilgileri göndermek için ve pazar araştırması amaçlı toplanır ve saklanmaktadır. Üçüncü kişilere aktarılmaz. Verileriniz reklam amaçlı kullanıldığında, iptal olasılığını size bildiririz. Bülten veya web sitemizdeki ilgili bağlantıyı kullanarak istediğiniz zaman e-posta listesinden çıkabilirsiniz. Bu durumda, verileriniz hemen silinecektir.

5- Genel Veri Ve Bilgilerin Toplanması

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti web sitesi, web sitesine veri sahibi olan ilgili bir kişi veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde, bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Söz konusu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Bu şunları kapsamaktadır; (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati , (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veri ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti ilgili kişi hakkında herhangi bir çıkarım yapmaz. Aksine, bu bilgiler, (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve (4) Herhangi bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak amaçlıdır. Bundan dolayı, Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti, işlediğimiz kişisel veriler için en uygun korumayı sağlamak amacıyla şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, anonim olarak toplanan veri ve bilgileri istatistiksel olarak değerlendirmektedir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, ilgili kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanmaktadır.

6- Web sitemize kayıt

İlgili kişinin, kişisel veriler sağlayarak veri denetimcisinin web sitesine kaydolma seçeneği vardır. Hangi kişisel verilerin, işlem sorumlusuna iletileceği, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesine bağlıdır. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, sadece denetleyici tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Denetleyici, bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri dahili kullanım amacıyla yalnızca denetleyiciye atfedilen bir paket servis sağlayıcısına aktarabilir.

Denetleyicinin işlemi için internet sitesine kayıt aracılığıyla, ilgili kişiye atanmış olan IP-adresi, tarih ve saat bilgilerinin internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından, ayrıca kayıt maksatlı depolanmaktadır. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanımı ancak bu şekilde önlenebileceği için ve gerektiğinde bu veriler, işlenen suçların araştırılmasını mümkün kıldığından ötürü, arka planda saklanmaktadır. Bu bağlamda, veri denetimcisini güvence altına almak için bu verilerin depolanması gerekir.

Prensip olarak, bu veriler yasal bir zorunluluk getirmediği veya aktarılması cezai kovuşturma için kullanılmadığı sürece üçüncü taraflara aktarılmaz.

İlgili kişinin şahsi verilerinin gönüllü bir şekilde sağlanarak kaydedilmesi, denetleyici tarafından, esasen yalnızca kayıtlı kullanıcılara teklif edilebilen içerik ve hizmetleri sunabilmek amaçlıdır. Kayıtlı kişilerin, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilme veya denetleyicinin veri tabanından tamamen silme imkanı vardır. İşlem sorumlusu, her ilgili kişinin talebi üzerine ve her ne zaman istenirse, veri sahibine dair hangi kişisel verilerin depolandığına ilişkin bilgiyi sağlar. Ayrıca, işlem sorumlusu, yasal olarak saklama gereği olmaması kaydıyla, ilgili kişinin isteği veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İlgili Kişi, denetleyicinin tüm iş arkadaşlarını bu bağlamda muhatap olarak kabul edilebilir.

7- Haber Bültenimizin Aboneliği

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti web sitesinde, kullanıcılara şirketimizin bültenine abone olma imkânı tanınmaktadır. Haber bültenine abone olduğunuzda, işlem sorumlusuna hangi kişisel verilerin iletildiği, bu amaçla kullanılan giriş maskesi vasıtasıyla belirlenir.

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti, bülten aracılığıyla firmanın teklifleri hakkında müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bilgilendirmektedir. İlgili kişi şirketimizin bültenini sadece (1) geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) bültenin gönderimi için kaydolması durumunda, alabilir. Yasal nedenlerle, bülten gönderimi için ilgili kişi tarafından girilen e-posta adresine bir defaya mahsus olmak üzere çift katılım prosedüründeki bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, e-posta adresinin sahibinin, ilgili kişi olarak bültenin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek amaçlı gönderilir.

Bültene kaydolurken, kayıt sırasında ilgili kişi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresini ve kayıt tarihini ve saatini de kaydetmekteyiz. Bu verilerin toplanması, ilgili kişinin e-posta adresinin daha sonraki bir zamanda (olası) kötüye kullanımını anlayabilmek amacıyla gereklidir ve bu sebeple denetleyici için yasal koruma sağlamaya hizmet eder.

Bültene kaydolduğunuzda toplanan kişisel veriler sadece bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Ayrıca, bülten teklifinde değişiklik yapılması veya teknik şartlarda değişiklik olması durumunda, bülten hizmetinin işletilmesi veya bu konuda bir kayıt için gerekli olması halinde, bültene abone olanlar e-posta ile bilgilendirilebilir. Bülten hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. İlgili kişi bültenimize aboneliği her zaman iptal edebilir. İlgili kişinin haber bülteni göndermek için bize verdiği kişisel verilerinin saklanmasına dair onay, her zaman iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her bültende bunun için bir bağlantı vardır. Ayrıca, istendiği zaman, doğrudan denetleyicinin web sitesinde bülten aboneliğinden çıkmak veya denetleyiciyi konuya dair farklı bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

8- Bülten Takibi

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti bültenlerinde izleme pikselleri diye tabir edilen pikseller bulunur. İzleme pikseli, günlük dosya kaydını ve günlük dosya analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara eklenmiş minyatür bir grafiktir. Bu, online pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Ekli izleme pikseline dayanarak, Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti, bir e-postanın bir ilgi kişi tarafından açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların ilgili kişi tarafından tıklandığını anlayabilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için veri denetimcisi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Söz konusu kişiler, herhangi bir zamanda, çift katılma prosedürü kullanılarak yapılan onay beyanını iptal etme hakkına sahiptir. İptal edildikten sonra, bu kişisel veriler, denetleyici tarafından silinecektir. Bülten aboneliğini iptal edildiğinde, Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti bunu otomatik olarak bir iptal işlemi olarak kabul edecektir.

9- Web Sitesi Üzerinden İletişim

Involatus Havacılık Dan. Ltd. Şti' nin web sitesi, yasal yükümlülükler sebebiyle, işletmemizle hızlı bir elektronik temas kurmanın yanı sıra, elektronik postanın (e-posta adresi) genel bir adresini de içeren doğrudan iletişim sağlayan bilgileri içerir. İlgili kişi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla veri denetimcisine başvurursa, tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. İlgili kişi tarafından, denetim için gönüllü olarak iletilen bu tür veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibiyle iletişim maksatlı saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

10- Kişisel Verilerin Rutin Olarak Silinmesi Ve Engellenmesi

Veri denetimcisi, ilgili kişinin şahsi verilerini yalnızca depolama niyetiyle bulundurulması için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Yasaları ve Yönergesi veya başkaca yasal merciiler tarafından veri denetimcisinin tabi olduğu yasa veya yönetmelikler de sağlanmışsa, işleyecek ve saklayacaktır. Depolama amacının sona ermesi veya Avrupa Yasaları ve Yönergesi veya başkaca yetkili yasal merciiler tarafından öngörülen bir depolama süresinin sona ermesi durumunda, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.

11- Uygulamalar Ve Başvuru Sürecinde Veri Koruması

İşlem denetimcisi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem, ayrıca elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle, bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini, örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla elektronik yollarla işlem sorumlusuna göndermesi durumunda geçerlidir. Eğer denetimci bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapacak olursa, iletilen veriler yasal ilişkilere uygun olarak iş ilişkisini işlemek amacıyla saklanacaktır. Veri denetimcisi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, veri denetimcisinin silinme durumuyla çelişen başka bir meşru menfaati olmaması koşuluyla, başvuru belgeleri ret kararının açıklanmasından iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) kapsamındaki bir prosedürde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

12- Google Analytics'in Uygulanması Ve Kullanımına Dair Veri Koruma Hükümleri (Anonimleştirme İşleviyle)

Denetimci, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işleviyle) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, web sitesi ziyaretçilerinin davranışları hakkında verilerin biriktirilmesi, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, başka şeylerin yanı sıra, ilgili kişinin hangi web sitesinden bir web sitesine yönlendirildiği (oryantasyon olarak adlandırılır), hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiğini toplar. Bir web analizi esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.

Veri denetimcisi, Google Analytics üzerinden, web analizi için "_gat._anonymizeIp" ekini kullanmaktadır. Bu ek ile web sitemize erişim, Avrupa Birliği'nin üye bir ülkesinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşme’sinin dahil olduğu başka anlaşmalı bir ülkesinden geliyorsa, ilgili kişinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonimleştirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışını analiz etmektir. Google, elde edilen veri ve bilgileri, başkaca şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren online raporlar derlemek ve web sitemizin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.

Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu ile ilgili bilgi yukarıda belirtilmiştir. Çerez ayarlayarak Google, web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Bu web sitesinin, denetleyici tarafından çalıştırılan ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, online analiz amacıyla verileri Google'a aktarmak amacıyla, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak tetiklenir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon bildirimlerini etkinleştirmek amacıyla Google'ın kullandığı ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir. Çerez, erişim saati, erişimin yapıldığı yer ve ilgili kişi tarafından web sitemize ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bu kişisel veriler de dahil olmak üzere ilgili kişi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, web sitemiz tarafından yerleştirilen çerez seçeneğini, internet tarayıcısının bir ayarı vasıtasıyla, istediği zaman engelleyebilir ve böylece çerez kullanımını kalıcı olarak engelleyebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla ne zaman istenirse, silinebilir.

Ayrıca, ilgili kişi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, ilgili kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics'e JavaScript aracılığıyla web sitelerine yapılan ziyaretlere ilişkin, hiçbir veri ve bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını bildirmektedir. Google, tarayıcı eklentisinin kurulumunun bir tür itiraz olarak algılamaktadır. Veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, ilgili kişi, Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekmektedir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanındaki başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme olanağı vardır.

Google hakkında daha fazla bilgi ve geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

13- İşlemin Yasal Dayanağı

GDPR'nin ilgili maddesine istinaden, belirli bir işlem amacıyla onay aldığımız işlem operasyonları için şirketimize yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için mecburiyse, örneğin, malların teslimi veya başka herhangi bir hizmet veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli olan işlemlerde olduğu gibi, GDPR’nin ilgili maddesi gereğidir. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemler almak için gerekli olan bu tür işlem operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işlem GDPR ilgili maddesine dayanmaktadır. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya diğer üçüncü taraflara iletilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. Bu gibi durumlarda işlem, GDPR’nin ilgili Maddesini esas alacaktır. Sonuçta, işlem süreçleri GDPR'nin ilgili maddesini esas alır. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi biri kapsamında olmayan işlem süreçleri, ilgili kişinin çıkarlarını, temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmediği sürece, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak amaçlı işlem yapılması gerekiyorsa, söz konusu bu yasal temele dayanmaktadır. Bu tür işlemlere, özellikle Avrupa hukukunda, özel olarak değinildiği için bilhassa izin verilmektedir. Bu bağlamda, eğer ilgili kişi, denetimcinin müşterisi ise, meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşüne varılmıştır

14- Denetimci veya Üçüncü Bir Tarafça Takibi Yapılan İşleme İlişkin Meşru Menfaatler

Kişisel verilerin işlendiği ilgili maddeye dayanmaktadır. GDPR, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın lehine gerçekleştirme konusundaki meşru menfaatimizdir.

15- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin depolanması süresine ilişkin kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Dönem sona erdikten sonra, ilgili veriler, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması artık gerekmediği sürece rutin olarak silinecektir.

Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı hükümler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik, ilgili kişinin veri tabi yükümlülüğü, veri temin etmemenin olası sonuçları.

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasalar tarafından gerekli olduğunu, (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden (örneğin sözleşme ortağı hakkındaki bilgiler) kaynaklanabileceğini bildirmekteyiz.

Bazı durumlarda ilgili kişinin bize daha sonra işlemek zorunda olduğumuz kişisel verileri sağladığı bir sözleşmenin yapılması gerekebilir. Örneğin, ilgili kişi, şirketimizle bir sözleşme yaparsa, bize kişisel veriler sunmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması ise sözleşmenin yapılmamasına neden olacaktır.

İlgili kişinin, kişisel veriler sağlamasından önce, çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmesi gerekir. Çalışanlarımız duruma göre, ilgili kişinin kişisel verilerin sağlanmasının kanunen veya sözleşmeye istinaden gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verilerin sağlanması yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin verilmemesinin sonuçları hakkında açıklamada bulunur.

16- Otomatik Karar Verme Mevcudiyeti

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.